ویسکوز ۱۲ درصد دارای ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ می باشد ولی ﭘﻨﺒﻪ درصد ۸ دارای ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ است . ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ وﯾﺴﮑﻮز از ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮ است پس ﭼﺮوک ﭘﺬﯾﺮی بیشتری دارد . اما ﺑﻪ خاطر ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ از ﭘﻨﺒﻪ است وﻟﯽ آب ﺟﻮش اﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ را از بین خواهد برد. اﻟﯿﺎف ویسکوز ﺗﺎ ۱۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم است ولی به مرور در برابر نور آفتاب تغییر رنگ می دهد.
مثل ﭘﻨﺒﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎ ، سبب تخریب وﯾﺴﮑﻮز می گردد وﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﺴﮑﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﯿﺎ و ﺳﻮد بسیار بالا بوده و نسبت به پنبه خیلی بهتر است . طول الیاف ویسکوز نسبت به پنبه کوتاه تر و ضعیف تر از پنبه است. خواص حرارتی ویسکوز به پنبه شباهت دارد با مقاومت کمتر از پنبه و اتو پذیری آن خوب است